Overslaan en naar de inhoud gaan
mama

Wedstrijdreglement bedankjes

WEDSTRIJDREGLEMENT ‘merci bedankjes'

ARTIKEL 1 – ORGANISATOR / ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP

De actie ‘merci bedankjes' is een wedstrijd georganiseerd door de vennootschap STORCK bvba (hierna 'organiserende vennootschap'), waarvan de statutaire zetel is gevestigd op het adres Berchemstadionstraat, 76 bus 5, 2600 Berchem. De wedstrijd loopt van 01/01/2019 tot en met 31/12/2019 (hierna 'duur van de actie') en wordt gehost op de website www.mercimoments.be.

Er wordt geen briefwisseling gevoerd (noch per post, noch via e-mail, telefoon of andere middelen) betreffende de interpretatie of toepassing van deze voorwaarden of betreffende de modaliteiten of mechanismen van de wedstrijd.

ARTIKEL 2 – DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De wedstrijd is toegankelijk voor natuurlijke personen die op de begindatum van de wedstrijd hun verblijfplaats hebben in België of het Groothertogdom Luxemburg en persoonlijk deelnemen. Deelnemers moeten over een eigen internetverbinding en een e-mailadres beschikken. De deelname van minderjarigen valt onder de verantwoordelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger die kan aantonen dat hij het ouderlijk gezag heeft.

 

De volgende personen mogen niet deelnemen:

- personen die niet voldoen aan de bovenvermelde vereisten.

ARTIKEL 3 – MEDIA VOOR DE WEDSTRIJD

De wedstrijd wordt aangekondigd op de website www.mercimoments.be

De wedstrijd is uitsluitend toegankelijk via een computer, een tablet of een mobiele telefoon, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4 hierna.

ARTIKEL 4 – PRINCIPE EN VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD – DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De actie ‘merci bedankjes’ loopt van 01/01/2019 tot en met 31/12/2019, oftewel 12 maanden. De wedstrijd wordt elke maand vernieuwd:

Januari:            1/01/2019 - 31/01/2019

Februari:          1/02/2019 - 28/02/2019

Maart :             1/03/2019 - 31/03/2019

April:                1/04/2019 -  30/04/2019

Mei :                 1/05/2019 -  31/05/2019

Juni :                1/06/2019 -  30/06/2019

Juli:                  1/07/2019 -  31/07/2019

Augustus:         1/08/2019 -  31/08/2019

September:      1/09/2019 -  30/09/2019 

Oktober:           1/10/2019 -  31/10/2019

November:       1/11/2019 -  30/11/2019

December:       1/12/2019 -  31/12/2019

 

De prijzen worden verzonden 2 weken na het afsluiten van elke maand.

 

Per emailadres kan je zoveel mogelijk bedankjes versturen & aldus zo deelnemen aan de wedstrijd. Om geldig deel te nemen aan deze wedstrijd dienen deelnemers de volgende procedure te doorlopen tot hun deelname is bevestigd:

 1. Surfen naar de website www.mercimoments.be
 2. Een bedanking versturen en hun gegevens invullen.

 

De deelnemer dient zich te identificeren met zijn volledige en juiste persoonsgegevens: naam, voornaam, postadres, e-mailadres en eventueel leeftijd en een telefoonnummer. De deelnemer moet de algemene voorwaarden van de wedstrijd aanvaarden door het daartoe voorziene selectievakje aan te vinken. Deelnames met een ongeldig of tijdelijk e-mailadres of onjuiste gegevens worden niet in aanmerking genomen.

 

Het is niet mogelijk om op een andere manier aan deze wedstrijd deel te nemen dan de manier die in dit reglement wordt beschreven. Deelnames via de post worden niet in aanmerking genomen. Telefonische vragen over de voorwaarden van de wedstrijd of over de interpretatie van dit reglement worden niet beantwoord.

 

Alle kosten die voortvloeien uit deelname aan deze wedstrijd (telefoon, computer, portkosten ...) zijn volledig voor rekening van de deelnemers. Deelnemers kunnen in geen geval eisen dat de organiserende vennootschap deze kosten betaalt.

 

De organiserende vennootschap behoudt zich het recht voor om een verklaring te vragen of om deelnames te annuleren die in strijd lijken te zijn met de regels die in dit reglement worden beschreven. Deelname kan geweigerd en/of verwijderd worden wanneer de bedanking niet voldoet aan bepaalde normen. Zo mag de bedanking geen grof taalgebruik, seksuele toespelingen en/of scheldwoorden omvatten. Daarnaast mag deze niet aanzetten tot discriminatie, rassenscheiding, haat of geweld jegens een persoon, een groep of een gemeenschap of de leden ervan, wegens het ras, de huidskleur, de afkomst of de nationale of etnische afstamming van deze persoon of van de leden- van deze groep of gemeenschap.

 

Verder mag de bedanking geen homofobische, xenofobische, seksistische of haatdragende berichtgeving omvatten jegens een bepaalde persoon, instelling of groep van mensen.

 

Indien de bedanking één van de bovenop vermelde zaken omvat, behoudt Storck zich het recht deze te verwijderen of om de deelname te weigeren.

 

De ontvanger van het berichtje kan ook aanvragen om de bedanking te verwijderen indien hij/zij vindt hiermee geschonden te zijn in hun privacy.

 

Deelnemers geven de organiserende vennootschap toestemming om hun identiteit en domicilie te controleren. De winnaar wordt aangewezen volgens de regels die worden beschreven in artikel 6 van dit reglement.

 

Met het versturen van de bedanking via mercimoments.be geeft u automatisch het recht om de boodschap te vertonen op diezelfde website.

 

Het aantal deelnames is niet beperkt.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

Elke wedstrijdperiode worden er 10 premiums weggegeven van merci. In totaal zijn dit 120 premiums. Hierna volgt een omschrijving van de premiums:

 • merci Fijne hartjes 140g
 • merci paaseitjes 120g & merci hartjes 100g
 • merci Fruit 250g
 • merci Assorti 250g  
 • merci hartjes 100g & merci kerstballen 120g

 

De gewonnen prijzen worden opgestuurd per post. Storck behoud hiertoe het recht om de verzending van de merci producten dat chocolade omvatten uit te stellen tijdens dagen waarbij de temperatuur hoger ligt dan 18°. Bij hoge temperaturen kan de kwaliteit niet gegarandeerd worden en kan de chocolade gesmolten aankomen. De consument zal op de hoogte gebracht worden van de exacte leverdatum.

 

De prijzen zijn niet overdraagbaar, mogen niet worden vervangen door een andere prijs en er is geen alternatief in contanten beschikbaar. Maar de organisator heeft het recht om de aangekondigde prijs te vervangen door een prijs met een vergelijkbare waarde en kenmerken, indien een dergelijke vervanging noodzakelijk zou blijken.

ARTIKEL 6 – AANWIJZEN VAN DE WINNAARS

Om te trachten één van de prijzen te winnen die worden beschreven in artikel 5 van dit reglement, moeten deelnemers de procedure volgen die wordt beschreven in artikel 4. Zodra hun deelname is bevestigd, worden de deelnemers opgenomen in de lijst van potentiële winnaars. De winnaars zullen aan het einde van elke wedstrijdperiode worden bepaald op basis van subjectieve criteria. Het bedankje zal dan een score ontvangen op drie verschillende pijlers: originaliteit, de warmte en de oprechtheid van de boodschap. De 10 bedankingen die het meeste voldoen aan deze criteria ontvangen een prijs. De jury zal bestaan uit drie werknemers van Storck en deze moeten unaniem akkoord zijn over de winnaars.

 

Per wedstrijdperiode zijn er de volgende premiums:

Januari: 1/01/2019 - 31/01/2019

 • merci Fijne hartjes 100g + kerstballen 120g

Februari: 1/02/2019 - 28/02/2019

 • merci Fijne hartjes 140g

Maart : 1/03/2019 - 31/03/2019

 • merci paaseitjes 120g & merci hartjes 100g

April:  1/04/2019 - 30/04/2019

 • merci assorti 250g

Mei : 1/05/2019 - 31/05/2019

 • merci Assorti 250g 

Juni : 1/06/2019 - 30/06/2019

 • merci Fruit 250g

Juli:  1/07/2019 - 31/07/2019

 • merci Fruit 250g

Augustus: 1/08/2019 - 31/08/2019

 • merci Fruit 250g

September: 1/09/2019 - 30/09/2019

 • merci Assorti 250g 

Oktober: 1/10/2019 - 31/10/2019

 • merci Assorti 250g 

November: 1 /11/2019 - 30/11/2019

 •  merci hartjes 100g & merci kerstballen 120g

 December: 1/12/2019 - 31/12/2019

 • merci hartjes 100g & merci kerstballen 120g

 

 

De resultaten zijn definitief, bindend, onherroepelijk en kunnen niet worden betwist, om welke reden dan ook. De keuze van de jury kan niet worden betwist. Tussen januari 2019 & december 2019 wordt aan elke winnaar een e-mailbericht verzonden naar het e-mailadres dat is verstrekt bij deelname aan de wedstrijd. Indien het door de deelnemer verstrekte e-mailadres onjuist blijkt te zijn en/of indien de winnaar niet binnen de voorziene termijn reageert, verliest hij zijn recht op de prijs en kan hij geen aanspraak maken op enige vergoeding, in welke vorm dan ook.

De aangeboden prijs kan door de winnaars niet worden betwist, noch (geheel of gedeeltelijk) in geld worden uitgekeerd, noch worden geruild tegen of vervangen door een andere prijs van welke waarde dan ook en om welke reden dan ook. Indien de omstandigheden dat vereisen (overmacht, gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van de organiserende vennootschap), behoudt de organiserende vennootschap zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde, zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. De prijs wordt tijdens de hele duur van de wedstrijd slechts eenmaal op naam toegekend en kan niet worden overgedragen aan derden.

ARTIKEL 7 – OVERHANDIGING VAN DE PRIJZEN

Elke winnaar verklaart dat de persoonsgegevens waar om kan worden verzocht accuraat, waarheidsgetrouw en correct zijn. De prijs zal pas na deze controle definitief worden uitgereikt, ongeacht enige aankondiging op de website en ongeacht enig bericht dat vooraf via e-mail is ontvangen.

 

INDIEN DE CONTACTGEGEVENS ONJUISTE EN/OF ONVOLLEDIGE EN/OF VALSE INFORMATIE

BEVATTEN, WAARDOOR DE ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP GEEN CONTACT KAN OPNEMEN

MET DE BETREFFENDE WINNAAR, WORDT DE UITREIKING VAN DE PRIJS GEANNULEERD.

ALS DE PRIJS NIET AAN DE WINNAAR KAN WORDEN OVERHANDIGD OF ALS DE PRIJS TERUG NAAR

DE AFZENDER WORDT VERZONDEN, GAAT DE PRIJS DEFINITIEF VERLOREN.

 

De winnaars krijgen een e-mail van merci binnen een minimumtermijn van 2 weken na het beëindigen van de wedstrijdmaand, op het e-mailadres dat in het vooraf ingevulde formulier is bevestigd, onder voorbehoud van gevallen van overmacht buiten de invloedssfeer van de organiserende vennootschap en waarvoor zij niet aansprakelijk kan worden gesteld. Indien de prijs om enige reden niet kan worden toegekend, kan de prijs door de organiserende vennootschap opnieuw worden toegekend aan een andere deelnemer van de wedstrijd. Deze deelnemer zal worden gekozen volgens de criteria die worden beschreven in artikel 5. De organiserende vennootschap kan zich niet in de plaats stellen van de initiële verkoper van de prijzen. Bijgevolg verbinden de winnaars zich ertoe om de organiserende vennootschap op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen in verband met de prijzen, in het bijzonder wat de staat en de kwaliteit ervan betreft. Bovendien kan de organiserende vennootschap in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die winnaars lijden door het gebruik van hun prijs.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

De organiserende vennootschap kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing in de internetverbinding en/of de ontvangstapparatuur die een goed verloop van de wedstrijd in de weg staat. De organiserende vennootschap behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd om welke reden dan ook te verkorten, te verlengen, te wijzigen (in het bijzonder de aangekondigde datums) of te annuleren, zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. De organiserende vennootschap behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid tot wedstrijddeelname tijdelijk op te schorten indien zij (of haar eventuele hostingprovider) niet langer kan instaan voor de continuïteit van de dienst die nodig is voor een goed verloop van de wedstrijd. Voorts behoudt de organiserende vennootschap zich het recht voor om de wedstrijd stop te zetten of op te schorten in geval van fraude, of in alle gevallen waarin het computersysteem om welke reden dan ook prijzen zou toekennen die niet in dit reglement zijn voorzien. In deze gevallen wordt het bericht waarmee de deelnemer op de hoogte wordt gesteld van een eventuele winst als nietig beschouwd. De organiserende vennootschap wijst elke aansprakelijkheid af voor enige incidenten en/of ongevallen die kunnen plaatsvinden tijdens het bezit van de toegekende prijs en/of die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan en in het algemeen voor elke ontevredenheid bij overhandiging van de prijs. De organiserende vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de prijs, om redenen buiten haar invloedssfeer, na verzending vertraging oploopt, verloren of beschadigd raakt, volledig of gedeeltelijk wordt vernietigd, of door enige andere gebeurtenis wijzigingen ondergaat.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

De organiserende vennootschap kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, in geval van overmacht en om redenen waarvoor zij niet verantwoordelijk is, niet kan plaatsvinden onder de voorziene omstandigheden (vertraging, verlies tijdens het transport, volledige of gedeeltelijke vernietiging of enige andere reden).

ARTIKEL 11 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De organiserende vennootschap verwerkt de gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de gewijzigde wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens die in het kader van deze wedstrijd worden verzameld, worden verwerkt met het oog op het beheer van de wedstrijd (vaststelling van de geldigheid van deelnames, controles, prijsuitreiking enz.). Deelnemers geven de organiserende vennootschap toestemming om hun persoonlijke gegevens te gebruiken om via de post of via e-mail commerciële informatie te verzenden over nieuws met betrekking tot de merken van de organiserende vennootschap. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hebben deelnemers het recht om hun gegevens gratis te raadplegen, kunnen ze eventueel verzoeken om hun gegevens te laten corrigeren of verwijderen, en kunnen ze zich verzetten tegen het gebruik ervan voor directmarketingdoeleinden, op het volgende adres:

Storck BVBA– Wedstrijd ‘merci bedankjes’

Berchemstadionstraat 76 bus 5 – 2600 Berchem (België)

ARTIKEL 12 – REGLEMENT

Elke deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van dit volledige reglement zonder enig voorbehoud. Dit reglement kan tijdens de wedstrijd worden gewijzigd, of er kunnen bepalingen worden toegevoegd of verwijderd. Dit gebeurt in de vorm van (een) aanhangsel(s). Het reglement kan tijdens de hele duur van de wedstrijd worden geraadpleegd op de website

www.mercimoments.be en kan op schriftelijk verzoek worden verkregen door een geadresseerde en gefrankeerde envelop te verzenden naar het volgende adres:

Storck BVBA– Wedstrijd ‘merci bedankjes’

Berchemstadionstraat 76 bus 5 – 2600 Berchem (België)

Er wordt voor, tijdens of na de wedstrijd niet per brief of telefonisch gecommuniceerd over de wedstrijd. Praktische problemen over de interpretatie of de toepassing van het reglement zullen worden geregeld door de organiserende vennootschap.

Beslissingen zijn definitief en onherroepelijk.

 

 

ARTIKEL 13 - TOEPASSELIJK RECHT

Dit reglement valt onder het Belgische recht. De partijen zullen zich inzetten om geschillen als gevolg van de interpretatie en/of de toepassing van dit reglement in der minne te regelen. Indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, wordt het geschil doorverwezen naar de rechtbank van Brussel.