Overslaan en naar de inhoud gaan
Tassen merci

Wedstrijdreglement spaarkaart

REGLEMENT SPAARACTIE ‘merci tassen'

ARTIKEL 1 – ORGANISATOR / ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP

De spaaractie ‘merci tassen' wordt georganiseerd door de vennootschap STORCK BVBA (hierna 'organiserende vennootschap'), waarvan de statutaire zetel is gevestigd op het adres Berchemstadionstraat, 76 bus 5, 2600 Berchem. De spaaractie loopt van 19/03/2018 tot en met 30/06/2019 (hierna 'duur van de actie') en wordt gehost op de website www.mercimoments.be.

Er wordt geen briefwisseling gevoerd (noch per post, noch via e-mail, telefoon of andere middelen) betreffende de interpretatie of toepassing van deze voorwaarden of betreffende de modaliteiten of mechanismen van de spaaractie.

ARTIKEL 2 – DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De spaaractie is toegankelijk voor natuurlijke personen die op de begindatum van de actie ouder zijn dan 18 jaar, hun verblijfplaats hebben in België of het Groothertogdom Luxemburg en persoonlijk deelnemen. De deelname van minderjarigen valt onder de verantwoordelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger die kan aantonen dat hij het ouderlijk gezag heeft.

De volgende personen mogen niet deelnemen:

- personen die niet voldoen aan de bovenvermelde vereisten;

- het personeel van de organiserende vennootschap en het personeel van partnervennootschappen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie en de promotie van de actie, evenals hun directe familieleden.

Deelnemers die gebruikmaken van scripts, software, robots of andere technieken die automatische deelname zonder fysieke tussenkomst mogelijk maken, worden door de organiserende vennootschap automatisch uitgesloten van de actie. De organiserende vennootschap behoudt zich het recht voor om elke persoon die in het kader van deze wedstrijd fraudeert of tracht te frauderen gerechtelijk te vervolgen. De organiserende vennootschap behoudt zich het recht voor om ten aanzien van enige persoon die het verloop van de actie verandert en invloed uitoefent op de administratie, de veiligheid, de billijkheid, de integriteit of het goede verloop van de actie, de mogelijkheid tot deelname tijdelijk of definitief en volledig of gedeeltelijk te blokkeren, de eventuele gespaarde punten niet toe te kennen en eventueel een gerechtelijke vervolging in te stellen. Hiertoe staan de deelnemers toe dat hun identiteit en hun gegevens worden gecontroleerd. Wie valse of onjuiste informatie verstrekt, wordt automatisch uitgesloten van deelname.

ARTIKEL 3 – MEDIA VOOR DE ACTIE

De spaaractie wordt aangekondigd op de website www.mercimoments.be

De actie is uitsluitend toegankelijk via een computer, een tablet of een mobiele telefoon, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4 hierna.

ARTIKEL 4 – PRINCIPE EN VERLOOP VAN DE SPAARACTIE – DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De actie ‘merci tassen’ loopt van 19/03/2018 tot en met 30/06/2019, oftewel 15 maand.

Om geldig deel te nemen aan deze spaaractie dienen deelnemers de volgende procedure te doorlopen tot hun deelname is bevestigd of het spaarpunt is toegekend:

1. Aankopen product uit merci Finest Selection gamma (In België)

2. Surfen naar de website www.mercimoments.be

3. Aanmaken van een account

4. Uploaden kassaticket

5. Ingeven datum & uur aankoop

De deelnemer dient zich te identificeren met zijn volledige en juiste persoonsgegevens: naam, voornaam, postadres, e-mailadres en eventueel leeftijd en een telefoonnummer. De deelnemer moet de algemene voorwaarden van de spaaractie aanvaarden door het daartoe voorziene selectievakje aan te vinken. Deelnames met een ongeldig of tijdelijk e-mailadres of onjuiste gegevens worden niet in aanmerking genomen.

Naast de online deelname is het ook mogelijk om deel te nemen op papier. Dit is enkel mogelijk door de aankoopbewijzen die de 5 spaarpunten omvatten tegelijkertijd op te sturen samen met de voorkeur van de tas naar het volgende adres: Berchemstadionstraat 76 bus 5 – 2600 Berchem(België). Daarnaast is het ook noodzakelijk om door te geven naar welk adres de tas opgestuurd mag worden.

Het is niet mogelijk om op een andere manier aan deze spaaractie deel te nemen dan de manier die in dit reglement wordt beschreven. Deelnames via de post worden niet in aanmerking genomen. Telefonische vragen over de voorwaarden van de actie of over de interpretatie van dit reglement worden niet beantwoord.

Alle kosten die voortvloeien uit deelname aan deze spaaractie (telefoon, computer, portkosten ...) zijn volledig voor rekening van de deelnemers. Deelnemers kunnen in geen geval eisen dat de organiserende vennootschap deze kosten betaalt.

De organiserende vennootschap behoudt zich het recht voor om een verklaring te vragen of om deelnames te annuleren die in strijd lijken te zijn met de regels die in dit reglement worden beschreven.

Deelnemers geven de organiserende vennootschap toestemming om hun identiteit en domicilie te controleren.

Aan deze spaaractie is een aankoopverplichting gekoppeld. Per aangekocht merci product uit het merci Finest Selection gamma ontvang je één punt. Er kunnen meerdere producten aangeduid worden op één kassaticket. Het kassaticket kan maar éénmalig gebruikt worden. Indien ontdekt wordt dat hetzelfde kassaticket meerdere malen wordt ingegeven, worden alle spaarpunten die toegekend zijn aan dit ticket geschrapt.

Na het uploaden van het ticket wordt de geldigheid ervan gecontroleerd. Indien alles in orde is,  zal een mail verstuurd worden met de validatie van het punt. Indien niet alles in orde is zal er ook een mail verstuurd worden met de reden waarom het punt niet wordt toegekend. Na vijf gevalideerde punten is het mogelijk om 1 tas uit te kiezen. Enkel producten aangekocht in België zijn geldig. Hieronder volgt een overzicht van welke producten aanvaard worden voor deelname aan deze spaaractie:

Gamma

ARTIKEL 5 – TASSEN

Er zijn vier tassen waarvoor gespaard kan worden bij deze actie. Telkens hebben ze een ander design. Hieronder volgt een voorbeeld van de tassen.

SmileFaithMerciWarmth

Bij elke 5 punten die er gespaard worden, kan er een tas naar keuze aangeduid worden waarna deze wordt opgestuurd naar het opgegeven adres. 1 aangekocht product is telkens goed voor 1 spaarpunt. De tassen worden op het einde van elke maand opgestuurd. Indien de tas dan werd aangevraagd in bv; april, zal deze verzonden worden de eerste dag van de volgende maand, hier aldus 1 mei.

De tassen zijn niet overdraagbaar, mogen niet worden vervangen door een andere tas en er is geen alternatief in contanten beschikbaar. Maar de organisator heeft het recht om de aangekondigde tas te vervangen door een tas met een vergelijkbare waarde en kenmerken, indien een dergelijke vervanging noodzakelijk zou blijken of indien er uitputting is van de voorraad.

ARTIKEL 6 – OVERHANDIGING VAN DE PRIJZEN

Elke deelnemer verklaart dat de persoonsgegevens waar om kan worden verzocht accuraat, waarheidsgetrouw en correct zijn. De tas zal pas na deze controle definitief worden uitgereikt, ongeacht enige aankondiging op de website en ongeacht enig bericht dat vooraf via e-mail is ontvangen.

INDIEN DE CONTACTGEGEVENS ONJUISTE EN/OF ONVOLLEDIGE EN/OF VALSE INFORMATIE BEVATTEN, WAARDOOR DE ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP GEEN CONTACT KAN OPNEMEN MET DE BETREFFENDE DEELNEMER, WORDT DE UITREIKING VAN DE PRIJS GEANNULEERD. ALS DE PRIJS NIET AAN DE WINNAAR KAN WORDEN OVERHANDIGD OF ALS DE PRIJS TERUG NAAR DE AFZENDER WORDT VERZONDEN, GAAT DE PRIJS DEFINITIEF VERLOREN.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

De organiserende vennootschap kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing in de internetverbinding en/of de ontvangstapparatuur die een goed verloop van de spaaractie in de weg staat. De organiserende vennootschap behoudt zich het recht voor om deze actie om welke reden dan ook te verkorten, te verlengen, te wijzigen (in het bijzonder de aangekondigde datums) of te annuleren, zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. De organiserende vennootschap behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid tot deelname tijdelijk op te schorten indien zij (of haar eventuele hostingprovider) niet langer kan instaan voor de continuïteit van de dienst die nodig is voor een goed verloop van de actie. Voorts behoudt de organiserende vennootschap zich het recht voor om de actie stop te zetten of op te schorten in geval van fraude, of in alle gevallen waarin het computersysteem om welke reden dan ook prijzen zou toekennen die niet in dit reglement zijn voorzien. In deze gevallen wordt het bericht waarmee de deelnemer op de hoogte wordt gesteld van een eventuele winst als nietig beschouwd. De organiserende vennootschap wijst elke aansprakelijkheid af voor enige incidenten en/of ongevallen die kunnen plaatsvinden tijdens het bezit van de tas en/of die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan en in het algemeen voor elke ontevredenheid bij overhandiging van de tas. De organiserende vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de tas, om redenen buiten haar invloedssfeer, na verzending vertraging oploopt, verloren of beschadigd raakt, volledig of gedeeltelijk wordt vernietigd, of door enige andere gebeurtenis wijzigingen ondergaat.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT

De organiserende vennootschap kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien de actie, in geval van overmacht en om redenen waarvoor zij niet verantwoordelijk is, niet kan plaatsvinden onder de voorziene omstandigheden (vertraging, verlies tijdens het transport, volledige of gedeeltelijke vernietiging of enige andere reden).

ARTIKEL 9 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De organiserende vennootschap verwerkt de gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de gewijzigde wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens die in het kader van deze actie worden verzameld, worden verwerkt met het oog op het beheer van de spaaractie (vaststelling van de geldigheid van deelnames, controles, prijsuitreiking enz.). Deelnemers geven de organiserende vennootschap toestemming om hun persoonlijke gegevens te gebruiken om via de post of via e-mail commerciële informatie te verzenden over nieuws met betrekking tot de merken van de organiserende vennootschap. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hebben deelnemers het recht om hun gegevens gratis te raadplegen, kunnen ze eventueel verzoeken om hun gegevens te laten corrigeren of verwijderen, en kunnen ze zich verzetten tegen het gebruik ervan voor directmarketingdoeleinden, op het volgende adres:

Storck BVBA – Actie ‘merci tassen’

Berchemstadionstraat 76 bus 5 – 2600 Berchem (België)

ARTIKEL 10 – REGLEMENT

Elke deelname aan deze spaaractie impliceert de aanvaarding van dit volledige reglement zonder enig voorbehoud. Dit reglement kan tijdens de actie worden gewijzigd, of er kunnen bepalingen worden toegevoegd of verwijderd. Dit gebeurt in de vorm van (een) aanhangsel(s). Het reglement kan tijdens de hele duur van de actie worden geraadpleegd op de website

www.mercimoments.be en kan op schriftelijk verzoek worden verkregen door een geadresseerde en gefrankeerde envelop te verzenden naar het volgende adres:

Storck BVBA – Spaaractie ‘merci tassen’

Berchemstadionstraat 76 bus 5 – 2600 Berchem (België)

Er wordt voor, tijdens of na de actie niet per brief of telefonisch gecommuniceerd over de actie. Praktische problemen over de interpretatie of de toepassing van het reglement zullen worden geregeld door de organiserende vennootschap. Beslissingen zijn definitief en onherroepelijk.

ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT

Dit reglement valt onder het Belgische recht. De partijen zullen zich inzetten om geschillen als gevolg van de interpretatie en/of de toepassing van dit reglement in der minne te regelen. Indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, wordt het geschil doorverwezen naar de rechtbank van Brussel.